top of page

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing tussen A.S.B.L. iPanda Family, met maatschappelijke zetel te 24, avenue Misonne, 6200 Châtelineau (hierna "de School") en ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder het nummer 0802.277.991, en elke natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven om gebruik te maken van de diensten van de School (hierna de "Student").

Deze algemene voorwaarden vormen een nauwkeurig en uitgebreid wettelijk kader dat van toepassing is op alle inschrijvingen voor cursussen en/of stages door de student.

De School behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de www.idancekpop.be website (hierna de "Site") en onder voorbehoud van de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Student met de nieuwe AV. De van toepassing zijnde AV zijn de AV die gelden op de datum van de eerste inschrijving van de Leerling voor de cursussen en/of stages.  De Leerling erkent dat hij/zij al deze AV heeft gelezen voorafgaand aan zijn/haar inschrijving en dat hij/zij deze accepteert zonder beperking of voorbehoud.

De School en de Leerling worden gezamenlijk de "Partijen" genoemd. Het volgende wordt uiteengezet en overeengekomen.

ARTIKEL I - REGISTRATIE

1.1 Algemene informatie

Inschrijven voor cursussen en/of workshops kan via de website www.idancekpop.be. De op de website of in andere documentatie aangekondigde roosters kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Inschrijving voor cursussen en workshops is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

De Leerling of de ouder(s) of wettelijke voogd(en) bevestigt/bevestigen dat hij/zij lichamelijk in staat is/zijn om deel te nemen aan de danslessen en verklaart/verklaren op erewoord geen contra-indicaties te hebben voor het volgen van danslessen. In het geval van een bijzondere medische geschiedenis en in de gevallen die vallen onder artikel 11 van het decreet met betrekking tot de preventie van gezondheidsrisico's in de sport van 3 april 2014, verbindt (verbinden) de Leerling of de ouder(s) of wettelijke voogd(en) zich ertoe de School voorafgaand aan elke sessie op de hoogte te stellen en een medisch attest te verstrekken waarin staat dat er geen contra-indicaties zijn voor het beoefenen van dans, zonder dat de School aansprakelijk kan worden gesteld.

De School behoudt zich het recht voor om inschrijvingen voor lessen en/of cursussen te weigeren indien het aantal ingeschreven studenten onvoldoende is.

1.2 Financiële voorwaarden

Prijzen worden vastgesteld voor een jaar, behalve om dwingende redenen buiten de controle van de School, en kunnen variëren van het ene jaar tot het volgende.

Inschrijving is alleen geldig nadat de betaling voor de cursus is ontvangen en moet worden gedaan binnen 7 dagen na inschrijving. Als de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, kan de School de inschrijving annuleren.

Een terugbetaling kan worden verleend, op voorwaarde dat het verzoek wordt gedaan door de Student of de ouder(s) of wettelijke voogd(en) ten minste 15 dagen voor de start van de cursus. Er wordt echter 20% ingehouden ter compensatie.

Studenten die een betalingsachterstand hebben (abonnement of cursus) kan de toegang tot de lessen worden geweigerd, zonder aanspraak te kunnen maken op enige terugbetaling.

Elk bedrag dat verschuldigd is en niet betaald is op de vervaldatum zal automatisch en zonder ingebrekestelling leiden tot de toepassing van een nalatigheidsintrest van 1% per maand of de toepassing van een boeteclausule gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €15.

ARTIKEL II - SOORTEN REGISTRATIE

2.1. Lessen

Studenten kunnen zich inschrijven voor een proefperiode die overeenkomt met 2 gratis lessen of direct voor betaalde lessen.

Het aantal inschrijvingen per cursus is beperkt. Je kunt alleen een plaats reserveren door je in te schrijven voor een betalende cursus.

2.1.1. Jaarlijks abonnement

Het forfaitaire karakter van abonnementen sluit elke mogelijkheid tot terugbetaling uit in geval van afwezigheid, om welke reden dan ook. Studenten die afwezig zijn, kunnen gemiste lessen niet inhalen.

Elke student kan maximaal twee cursussen gratis uitproberen voordat hij/zij zich inschrijft, zodat hij/zij ruimschoots de gelegenheid heeft om alles te weten te komen over de cursus die hij/zij heeft gekozen.

Bij langdurige afwezigheid (minimaal 2 weken aaneengesloten), en alleen in geval van ziekte of ongeval, kan een gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld worden overwogen, onder de volgende voorwaarden:

  • de School informeren over de afwezigheid van de Student binnen 24 uur na het begin van de periode waarop het certificaat betrekking heeft

  • binnen 24 uur een medisch attest indienen waarin staat dat je de cursus niet kunt bijwonen. Dit moet per e-mail worden gestuurd naar info.idancekpop@gmail.com

  • Als compensatie wordt 20% van de prijs van de gemiste lessen ingehouden.

2.2. Stages

Als je je inschrijft voor een stage, moet de betaling binnen 7 dagen na inschrijving worden voldaan en in ieder geval voor aanvang van de stage. In geen geval wordt geld terugbetaald als de stage al is begonnen. Er kan echter wel restitutie worden verleend, mits het verzoek hiertoe wordt gedaan door de student of de ouder(s) of wettelijke voogd ten minste 15 dagen voor aanvang van de stage. Ter compensatie zal echter 20% van de stageprijs worden ingehouden.

Daarnaast kan alleen in geval van ziekte of ongeval een gedeeltelijke terugbetaling van gemiste trainingsdagen worden overwogen, onder de volgende voorwaarden:

  • de School informeren over de afwezigheid van de Student binnen 24 uur na het begin van de periode waarop het certificaat betrekking heeft

  • binnen 24 uur een medisch attest indienen waarin staat dat je de cursus niet kunt bijwonen. Dit moet per e-mail worden gestuurd naar info.idancekpop@gmail.com

  • Als compensatie wordt 20% van de prijs van de gemiste lessen ingehouden.

2.3 Voorstellingen

De School kan evenementen, wedstrijden of choreografische bijeenkomsten organiseren waarvoor extra repetities nodig zijn. Als de student niet wenst deel te nemen aan deze activiteiten of voorstellingen, dient hij/zij de docent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Meer dan drie onterechte absenties per semester kunnen leiden tot uitsluiting van de voorstelling. Elke student die afwezig is op de dag van zijn/haar generale repetitie op het podium wordt geweigerd om deel te nemen aan de voorstelling.

ARTIKEL III - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

3.1 Verantwoordelijkheden

De school is alleen verantwoordelijk voor leerlingen tijdens cursus- of stage-uren.

De School kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de verdwijning van kleding, geld of andere voorwerpen uit haar lokalen, aangezien de Leerling verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen bezittingen.

Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij als de uitvoering van het contract wordt vertraagd of verhinderd door een geval van overmacht, met inbegrip van arbeidsconflicten, storingen of onderbreking van vervoermiddelen of een besluit van de bevoegde autoriteiten, pandemie of een blokkade buiten de controle van de partijen waardoor de normale uitvoering van het contract wordt verhinderd.

De Partij die getroffen wordt door een geval van overmacht brengt de andere Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte met de middelen die zij geschikt acht, waarbij zij de uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om haar contractuele verplichtingen na te komen, rechtvaardigt en alle nuttige uitleg verschaft.

3.2. Verzekering

Een jaarlijkse verzekeringspolis is inbegrepen in de abonnementsprijs en dekt elke burgerlijke aansprakelijkheid die, op basis van de Belgische of buitenlandse wetgeving en reglementering die van toepassing is op dit gebied, kan worden opgelopen door leerlingen als gevolg van lichamelijk letsel en/of materiële schade toegebracht aan derden tijdens de lessen, met uitsluiting van elke andere vorm van aansprakelijkheid. In het bijzonder is elk ongeval of letsel veroorzaakt door de Leerling zelf niet gedekt. We raden leerlingen aan om een aanvullende "individuele ongevallenverzekering" af te sluiten bij hun verzekeraar. Alle leerlingen of hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) moeten ervoor zorgen dat ze in goede algemene lichamelijke conditie zijn voordat ze zich inschrijven.

Artikel IV - GEDRAG EN KLEDING

4.1 Algemene informatie

Door zich in te schrijven, erkent de Leerling dat hij/zij op de hoogte is gesteld van de normen en regels die moeten worden nageleefd tijdens de lessen, cursussen en shows. Hij/zij zal deze nauwgezet naleven op straffe van uitsluiting en zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

4.2 Kledingvoorschriften

Alle lessen worden gegeven in danskleding en schoenen die passen bij de les. Tijdens de lessen worden geen sieraden gedragen. Om hygiënische redenen mag je uitsluitend sportschoenen dragen voor dans of zaalsport.

Artikel VI - TOEPASSELIJK RECHT - KLACHTEN - GESCHILLEN

6.1. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

6.2. KLACHTEN

Eventuele klachten moeten zo snel mogelijk worden gericht aan mevrouw Angela Gentile (directeur). E-mail: idance.angela@gmail.com

6.3. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

bottom of page