top of page

Privacybeleid

Bijgewerkt op 1 juli 2023

1. Partijen en Doel

iPanda Family asbl (ci-après "iDance" ou le "Responsable du Traitement")

avenue Misonne 24, 6200 Châtelineau

BCE/TVA: 0802.277.991

Email: info.idancekpop@gmail.com

 

iDance heeft dit privacybeleid opgesteld met als doel om gebruikers van de website op het volgende adres: www.idancekpop.be (hierna de "Website") transparante informatie te verstrekken over de wijze waarop persoonsgegevens door iDance worden verzameld en verwerkt.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

De term "Student" verwijst naar elke persoon die zich heeft geregistreerd om gebruik te maken van de diensten van iDance.

In dit verband bepaalt iDance alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. iDance verbindt zich ertoe hiertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").

 

iDance is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt iDance zich ertoe een Onderaannemer te kiezen die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van de Site door Gebruikers kan resulteren in het verstrekken van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door iDance, in haar hoedanigheid van Data Controller, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van iDance, zal voldoen aan de Wet en het Reglement.

Registratiegegevens worden opgeslagen in een computerbestand. Zoals in de wet is bepaald, heeft elke persoon het recht om de informatie die op hem of haar betrekking heeft in te zien en om de inhoud zonder opgaaf van reden te laten wijzigen of verwijderen. Deze informatie mag door iDance alleen worden gebruikt in het kader van haar directe of indirecte bedrijfsvoering.

3. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid. Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje aankruist dat het Privacybeleid als een hypertextlink aanbiedt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of voor het aangaan van een contractuele relatie tussen de Gebruiker en iDance. Elk contract tussen iDance en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid. De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensverwerker zijn/haar persoonlijke gegevens die hij/zij op de Site of ter gelegenheid van de door iDance aangeboden diensten verstrekt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die zijn opgenomen in dit Privacybeleid. De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming niet in gevaar.

Daarnaast mogen foto's of video's die door of namens iDance zijn gemaakt tijdens lessen, workshops, voorstellingen of andere evenementen waaraan iDance deelneemt, uitsluitend en kosteloos worden gebruikt voor communicatiedoeleinden met betrekking tot iDance (illustratie van de website, folders en brochures waarin lessen en workshops worden gepresenteerd, interne verkoop van foto's of dvd's, etc.). In geen geval worden ze aan derden gegeven, behalve aan journalisten voor persfoto's. Studenten of hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) stemmen hiermee in door het feit zelf van inschrijving. De student of zijn/haar ouder(s) of wettelijke voogd doet definitief en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op zijn/haar beeltenis en alle gerelateerde rechten.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in dat iDance de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en principes zoals beschreven in dit Privacybeleid:

 • Familienaam

 • Voornaam

 • Adres

 • Email

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld via formulieren op onze website of op een papieren formulier indien van toepassing.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, worden aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

 • Registratieformulier

 • Registratie follow-up

 • Statistieken

 • Contact

 • Informatie

 • Marketing- en promotieaanbiedingen

6. Recht van bezwaar en herroeping

Wij bieden u het recht om bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens en deze in te trekken.

Het recht van verzet houdt in dat internetgebruikers kunnen weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die worden genoemd op het moment van verzamelen.

Onder het herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te vragen dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen op bijvoorbeeld een mailinglijst.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Angela Gentile (beheerder). E-mail: idance.angela@gmail.com

7. Recht op toegang

Wij erkennen het recht op toegang en rectificatie van betrokkenen die informatie over hen willen inzien, wijzigen of verwijderen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Angela Gentile (beheerder). E-mail: idance.angela@gmail.com

8. Beveiliging

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. De mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We zetten ons in om een hoog niveau van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste technologische innovaties te gebruiken om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. Echter, omdat geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een element van risico bij het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

9. Minderjarigen

Onze website bevat onderdelen die bedoeld zijn voor minderjarigen. Hun persoonlijke gegevens worden verzameld met toestemming van de ouders of vertegenwoordiger van het kind wanneer zij zich registreren.

10. Cookiebeleid

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden door de servers die u bezoekt en dat wordt opgeslagen op een computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een website bezoekt. Het doel van cookies is om uw browsen vloeiender te maken en u te laten profiteren van bepaalde functies van onze website. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat.

We gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Ons doel is om u tijd te besparen door uw navigatie op internet te vergemakkelijken. Een site die geen cookies gebruikt, kan uw gegevens niet bewaren en u zou er bij elk bezoek opnieuw om worden gevraagd!

Er zijn verschillende soorten cookies op onze site voor verschillende doeleinden:

Om frauduleuze activiteiten te voorkomen
Om de veiligheid te verbeteren
Om onderzoek en diagnostiek uit te voeren om de inhoud van onze site te verbeteren.

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. De programmering van browsers stelt de Gebruiker ook in staat om een melding of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

 

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

 

Als Gebruikers bepaalde cookies willen beheren en/of verwijderen, kunnen ze dat doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers van wie de browser is:

 

 

Als de Gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Gegevensverwerker

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan iDance. De inhoud van deze sites en de naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van iDance.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor het openbaar maken van informatie of persoonsgegevens op de website door de minderjarige. iDance raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Data Controller kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zal de Gegevensverwerker persoonsgegevens verwerken indien de Gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

iDance is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

12. Gebruik van navigatie-informatie

Wanneer u onze website www.idancekpop.be bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het bezochte geografische gebied, het gebruikte type browser, de dag en het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina's. Door onze site te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Privacy Policy is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van iDance.

14. Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder op het volgende adres: idance.angela@gmail.com

bottom of page